ภาวะเศรษฐกิจไทย Can Be Fun For Anyone

ข้อมูลสถิติเศรษฐกิจและการเงินระดับภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

วางแผนการเงิน เครื่องมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมและนำชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน

กำกับดูแลให้ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถทำหน้าที่ตัวกลาง ในการระดมเงินทุนและจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจไปสู่ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

↑ โทรคมนาคมและการค้าบริการกำลังกำเนิดเป็นศูนย์กลางการขยายอุตสาหกรรมและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ↑

การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนขยายตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน จากรายจ่ายลงทุนด้านคมนาคม ขณะที่รายจ่ายประจำทรงตัวจากปีก่อน โดยรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการขยายตัว แต่รายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรลดลงหลังเร่งเบิกจ่ายไปในช่วงก่อนหน้า สำหรับรายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจหดตัวจากผลของฐานสูงตามการเบิกจ่ายโครงการลงทุนด้านคมนาคมในปีก่อน

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

การวิเคราะห์ผลกระทบรวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่เป็นธรรม ไม่สร้างภาระทั้งต่อภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนเกินความจำเป็น ขณะที่ยังสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการได้ตามภารกิจของ ธปท.

การวิเคราะห์ผลกระทบและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์

ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับภาวะหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ภาวะเศรษฐกิจไทย

ชะลอจากเดือนก่อน ตามภาคบริการที่ชะลอ หลังหมดเทศกาล รวมถึงปัจจัยกระตุ้นการใช้จ่ายที่หมดลง ส่งผลให้การอุปโภคบริโภคลดลง ประกอบกับกำลังซื้อของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรยังคงเปราะบาง ด้านการลงทุนภาคเอกชนหดตัวเล็กน้อย สอดคล้องกับการผลิตอุตสาหกรรมที่หดตัว จากอุปสงค์คู่ค้าที่ฟื้นตัวช้า สำหรับการลงทุนก่อสร้างชะลอลงส่วนหนึ่งจากการที่เร่งไปก่อนหน้า

การวิเคราะห์ผลกระทบและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์

และใช้วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และการนำเสนอบริการบนเว็บไซต์

ภาพรวมเศรษฐกิจการเงินและแนวโน้มธุรกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *